poprzednie zamknij następne
Informacja dla kandydatów na uczestnika WTZ i ich rodziców
Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Deotymy 41 działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dn. 20.12.2002r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztat prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, funkcjonuje od 1995 roku. Warsztat mieści się w budynku parafialnym przy kościele św. Józefa na Kole (ul. Deotymy). W zajęciach uczestniczy 35 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferta programowa:

Terapia zajęciowa prowadzona w siedmiu pracowniach, czyli:
 • w pięciu pracowniach podstawowych:
  • szycia
  • 2 ceramicznych
  • plastycznej
  • administracyjno-komputerowej
 • w pracowni gospodarstwa domowego (pracownia ma charakter rotacyjny - każdy uczestnik pracuje w tej pracowni przez miesiąc, z częstotliwością raz na około pół roku)
 • w pracowni funkcjonowania społecznego (pracownia ma charakter rotacyjny - każdy uczestnik ma możliwość pracy w tej pracowni przez miesiąc, z częstotliwością raz na około pół roku)
Zajęcia uzupełniające
 • rehabilitacja ruchowa
  • codzienną gimnastykę poranną
  • zajęcia sportowe w ZS nr 32 pod okiem nauczyciela WF
  • spacery
  • imprezy sportowe (wewnętrzne i międzywarsztatowe)
 • inne formy terapii - wspomagające i uzupełniające terapię zajęciową:
  • biblioterapię
  • muzykoterapię
  • zajęcia integrujące
  • zajęcia indywidualne z psychologiem
  • zajęcia ruchu rozwijającego
  • dogoterapia
  • wycieczki

Celem rehabilitacji w WTZ jest wspieranie rozwoju społecznego uczestnika, w tym także - wspieranie i nauka umiejętności, służących podjęciu pracy. Uczestnik korzysta z oferty terapeutycznej w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji. Raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, a raz na pół roku - ocenia indywidualne efekty rehabilitacyjne przy udziale uczestnika .

Godziny otwarcia WTZ: 8.00 - 16.00. Blok zajęć terapeutycznych grupowych rozpoczyna się o godzinie 8.45, a kończy o 14.45. Zajęcia w pozostałym czasie mają charakter indywidualny.

Uczestnik WTZ zobowiązuje się do codziennego udziału przynajmniej w bloku zajęć terapeutycznych grupowych. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy konsultować z personelem (instruktorem pracowni lub kierownikiem), a nieobecności wyjaśnić na piśmie (zwolnienie lekarskie lub oświadczenie rodzica/opiekuna).

Uczestnik ma prawo korzystać z dowozu z miejsca zamieszkania do WTZ - i z powrotem (o ile pozwalają na to możliwości organizacyjne WTZ, a dowożenie uczestnika do warsztatu nie pozostaje w sprzeczności z pracą terapeutyczną, mającą na celu wspieranie jego samodzielności), po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i zaakceptowaniu jej przez kierownika WTZ.

Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu rehabilitacji rodzic/opiekun może konsultować z instruktorem pracowni, kierownikiem, psychologiem lub rehabilitantem O ważnych kwestiach, dotyczących funkcjonowania WTZ kierownik placówki informuje rodziców/opiekunów na piśmie (informacje do odbioru w WTZ), a także - przynajmniej raz w roku, podczas zebrania rodziców/opiekunów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w WTZ prosimy o skontaktowanie się z kierownikiem WTZ (Beata Śliwińska - tel. 22/837.92.34), celem umówienia się na rozmowę. Warunkiem przyjęcia do WTZ jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do warsztatu terapii zajęciowej (oraz wolne miejsce w warsztacie). Kandydat do warsztatu zostaje zaproszony do udziału w zajęciach na okres próbny (zwykle trwający około 1 miesiąca), a po uzyskaniu pozytywnej oceny okresu próbnego staje się uczestnikiem warsztatu.
2014-06-12 15:58:57 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy